ZÁKLADNÍ INFORMACE O GDPR

GDPR je anglická zkratka pro General Data Protection Regulation, což je v češtině Obecné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Toto Obecné nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v celém evropském prostoru, které od 25. května 2018 přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak Obecné nařízení od 25. května 2018 nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

V této souvislosti byla připravena Směrnice o ochraně osobních údajů, která spolu s navazujícími dokumenty upravuje organizační povinnosti zaměstnanců Společnosti:

ProVektor, spol. s r.o.
Prostějovská 14/63!
751 24 Přerov II – Předmostí
IČ: 25861247

(dále jen „Společnost“ nebo „Zaměstnavatel“) při nakládání s osobními údaji fyzických osob.

 

GDPR je postaveno na následujících zásadách:

 • zákonnost, korektnost, transparentnost - správce musí zpracovávat osobní údaje na základě nejméně jednoho právního důvodu a vůči subjektu údajů transparentně,
 • omezení účelu - osobní údaje musí být shromažďovány pro určité a legitimní účely a nesmějí být zpracovávány neslučitelným způsobem s těmito účely,
 • minimalizace údajů- osobní údaje musí být přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány,
 • přesnost - osobní údaje musí být přesné,
 • omezení uložení- osobní údaje by měly být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů jen po nezbytnou dobu pro dané účely, pro které jsou zpracovávány,
 • integrita a důvěrnost - technické a organizační zabezpečení osobních údajů.

Jednotlivé zásady jsou rozvinuty v článku 5 odst. 1 Obecného nařízení. Vymezení, resp. dodržování těchto zásad, je pro správce zásadní, nejen z toho důvodu, že to jsou de facto zároveň povinnosti, ale i proto, že v článku 5 odst. 2 Obecného nařízení je stanovena odpovědnost správce za jejich dodržování a zároveň povinnost správce být schopen dodržování těchto zásad (povinností) doložit. Jde o vyjádření tzv. principu odpovědnosti správce. K prokazování souladu s těmito zásadami budou sloužit záznamy o činnostech zpracování a též směrnice a osvědčení.

Právní důvody zpracování osobních údajů

Právní důvody zpracování osobních údajů znamenají oprávnění správce osobní údaje zpracovávat, jsou tak nezbytným předpokladem, aby vůbec mohlo být hovořeno ze strany správce o legálním zpracování osobních údajů. Protože pokud by správce nedisponoval řádným právním důvodem ke zpracování osobních údajů, tak pravděpodobně neplní ostatní povinnosti, jelikož by osobní údaje zpracovával nezákonně a musel by pak osobní údaje zlikvidovat.

Osobní údaje může správce zpracovávat pro různé účely, přičemž pro každý účel potřebuje právní důvod zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů se vždy váže k účelu, na základě kterého se určí právní důvod zpracování. Není vyloučeno, že „jedny“ osobní údaje (nebo jejich určitý souhrn) bude správce zpracovávat pro různé účely, přičemž tyto účely mohou v čase vznikat či zanikat, aniž by to představovalo povinnost osobní údaje likvidovat. Povinnost likvidace osobních údajů nastane v případě, kdy správce pozbude poslední právní důvod ke zpracování osobních údajů.

Právní důvody ke zpracování osobních údajů subjektu údajů jsou následující:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tento souhlas vždy musí být svobodný, konkrétní a informovaný. Jde o jednoznačný projev vůle, který subjekt údajů dává svým prohlášením či jiným zjevným potvrzením svého svolení ke zpracování svých osobních údajů. Jde o aktivní a dobrovolný projev vůle subjektu údajů, ke kterému nesmí být nucen. Souhlas se vždy poskytuje k určitému účelu zpracování, který musí subjekt údajů znát. Ne vždy odvolání souhlasu znamená povinnost správce osobní údaje zlikvidovat, protože odvolání souhlasu se děje k určitému účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, přičemž správce může osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, pro které využije jiný právní důvod zpracování než souhlas subjektu údajů.

Podmínky udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Aby bylo možné dosáhnout svobodnosti, konkrétnosti, informovanosti a jednoznačnosti projevu vůle subjektu údajů, stanovuje Obecné nařízení v článku 7 podmínky vyjádření souhlasu. Zásadní je tzv. odlišitelnost souhlasu, což znamená, že souhlas musí být odlišen od jiných skutečností, ke kterým se subjekt údajů vyjadřuje. Pro názornost, souhlas tak musí být oddělený např. od smlouvy či obchodních podmínek, resp. již není možné, aby byl jejich nedílnou součástí. Zároveň nesmí být uzavření smlouvy (např. na službu) podmiňováno poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů. Je však samozřejmé, že v závislosti na službě či výrobku bude správce muset zpracovávat (bez souhlasu) určité množství osobních údajů subjektu údajů právě pro účely plnění smlouvy či plnění zákonem stanovené povinnosti.

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Je nutné si uvědomit, že souhlas byl dáván k určitým účelům a odvolání souhlasu nemusí vždy představovat pro správce povinnost osobní údaje zlikvidovat, ale bude představovat pro správce pouze povinnost přestat osobní údaje zpracovávat pro určitý účel, ke kterému byl souhlas udělen. Stejně tak i v případě, kdy správce použil souhlas pro případy, kdy mu svědčí jiný právní důvod zpracování osobních údajů, neznamená odvolání souhlasu (tedy úkonu, který nebyl nezbytný pro zpracování) povinnost osobní údaje zlikvidovat či je přestat zpracovávat např., pokud osobní údaje musí mít pro zákonem stanovené účely.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Toto právo představuje v Obecném nařízení povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Obecného nařízení.
 • Právo na přenositelnost údajů.

Toto je zcela nové právo subjektu údajů, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky proveditelné.Společné podmínky k aplikaci práva na přenositelnost:

 • musí jít o zpracování založené na právním důvodu souhlasu či smlouvě,
 • zpracování se provádí automatizovaně.

Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Lhůta, do kdy musí správce reagovat na podanou žádost subjektu údajů

Pokud subjekt údajů podá žádost o opravu osobních údajů, omezení zpracování, o výmaz, nebo přenesení údajů podle článků 15 až 22 Obecného nařízení, musí být informace o přijatých opatřeních k této žádosti poskytnuta bez zbytečného odkladu a ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

Zpracovatel osobních údajů

Správce může ke zpracování osobních údajů přibrat jiný subjekt, který pro něj bude osobní údaje zpracovávat. Správce by měl využít pouze takového zpracovatele, který s ohledem na povahu, kontext, kategorii osobních údajů a jejich možností, poskytuje dostatečné záruky vhodných technických a organizačních opatření, tak aby zpracování osobních údajů prostřednictvím zpracovatele splňovalo požadavky Obecného nařízení a byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů. Za tím účelem musí být mezi správcem a zpracovatelem uzavřena písemná smlouva, v níž je stanoven předmět a doba trvání zpracování, povaha a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva správce, dle článku 38, odst. 3 Obecného nařízení.

Není nutné, aby se jednalo o samostatnou smlouvu, lze požadované náležitosti zakomponovat i do jiné smlouvy, kterou správce se zpracovatelem uzavírá v rámci např. obchodního či jiného vztahu.

Správce se přizváním zpracovatele nezbavuje odpovědnosti za zpracování osobních údajů.

Zpracovatel může pro zpracování osobních údajů (nebo jejich části) zapojit do procesu zpracování i dalšího zpracovatele. Je však nutné, aby správce k tomuto dal prvnímu zpracovateli písemné svolení. Svolení může být dáno buď k dalšímu konkrétnímu zpracovateli, nebo může být dáno obecné svolení, v takovém případě však zpracovatel musí správce informovat o veškerých přijetích dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení. Účelem tak je, aby správce, který za zpracování osobních údajů primárně odpovídá, věděl, které subjekty pro něj osobní údaje zpracovávají.

 

Zabezpečení osobních údajů

Správce musí přijmout s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování taková technická a organizační opatření, aby zajistil (a byl schopen doložit), že zpracování je prováděno v souladu s Obecným nařízením. Každý správce bude muset přijmout odpovídající bezpečnostní opatření a u každého správce takové opatření může být, právě s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování, odlišné.

Jedním z prvků zabezpečení osobních údajů je např. jejich pseudonymizace nebo šifrování. Tyto prvky však nejsou povinné. Jejich dobrovolné nasazení však správci může přinést i zproštění od některých povinností, např. povinnosti ohlásit případ porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů.

Porušením zabezpečení osobních údajů

Za porušení zabezpečení osobních údajů se považuje porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů. Pokud dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, měl by správce zvážit, zdali nejde o okolnost, kterou je nutné ohlásit dozorovému úřadu, resp. oznámit subjektu údajů. Tyto povinnosti nastanou tehdy, pokud porušení zabezpečení představuje riziko, resp. vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

Zrušení oznamovací povinnosti

protože oznamovací povinnost již není obsažena v Obecném nařízení, tak bude s novelou zákona o ochraně osobních údajů zrušena v plném rozsahu. Oznamovací povinnost je částečně nahrazena záznamy o činnostech zpracování a povinností v některých případech zpracování konzultovat s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Na závěr je třeba říct, že každý správce by se měl důkladně zamyslet nad způsobem, jak získává, využívá a zabezpečuje osobní údajů subjektů údajů, se kterými přijde do styku, a to tak aby plně vyhověl požadavkům kladeným na něj v této směrnici.

Zpracovatel taktéž nesmí zapomenout na osvětu zaměstnanců, aby i oni plnili povinnosti z této směrnice vyplývající.

 

ZÁKLADNÍ POJMY GDPR

DOZOROVÝ ÚŘAD

Nezávislý orgán veřejné moci, který kontroluje uplatňování tohoto Nařízení. V České republice jím pravděpodobně bude Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

EVIDENCE

Jakýkoliv strukturovaný seznam či soubor osobních údajů, který je přístupný jen při splnění určitých kritérií.

GDPR

Jedná se o anglickou zkratku pro General Data Protection Regulation, což je celý název Obecného Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Nařízení stanovuje pravidla pro zpracování a volný pohyb osobních údajů fyzických osob v EU.

HLAVNÍ PROVOZOVNA

Pokud má správce údajů více provozoven, hlavní provozovnou je místo jeho ústřední správy v EU, nebo provozovna, kde dochází k přijímání rozhodnutí o zpracování.

OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

V určitých případech má subjekt údajů právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů do budoucna. Nejedná se nezbytně o úplnou blokaci údajů, tedy zásah, který by zabránil jakémukoliv zpracování osobních údajů.

OSOBNÍ ÚDAJ

Jakýkoliv údaj, který se týká přímo či nepřímo identifikovatelné osoby. Nejedná se tedy pouze o údaje, na základě kterých je možné člověka identifikovat, ale veškeré údaje, které se této osoby týkají (včetně IP adres či obrázků obličejů). Nehraje zde roli nepravdivost či pravdivost informací, ani forma uchování.

PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ nebo ÚNIK DAT

Jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zpracování, uložení, přenosu, zpřístupnění, zničení, ztrátě, změně nebo poskytnutí osobních údajů subjektu. K úniku může dojít zvenku, například kybernetickým útokem, nebo zevnitř, a to úmyslně – zaměstnanec neoprávněně poskytne osobní údaje subjektu třetí straně, nebo z nedbalosti – z důvodu nedostatečného zabezpečení dojde ke smazání dat.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PO nebo FO, která bude plnit úlohu takzvaného revizora ochrany osobních údajů. Jeho úkolem bude dbát na dodržování Nařízení a být kontaktní osobou jak pro subjekty osobních údajů (ty zejména), ale také pro dozorový úřad – ÚOOÚ. Na prvním místě by pro něj měl být zájem subjektů údajů před zájmy samotného správce osobních údajů.

PRÁVNÍ TITUL

Právní důvod pro zpracování osobních údajů. Nařízení stanovuje celkem 6 druhů právních titulů ke zpracování osobních údajů – souhlas subjektu údajů; plnění smlouvy; plnění právní povinnosti (stanovené zákonem); dále oprávněný zájem správce; veřejný zájem a životně důležitý zájem.

PROFILOVÁNÍ

Automatizované zpracování osobních údajů, na základě kterých se dají zjistit preference, vlastnosti či potřeby subjektu údajů a odhadnout i jeho chování v budoucnu.

PŘÍJEMCE

Jakýkoliv subjekt (FO, PO, veřejný orgán a další), kterému jsou poskytnuta osobní data subjektu údajů. Příjemcem tedy může být jak subjekt údajů, správce či zpracovatel nebo dokonce i další osoba, které podléhá správci či zpracovateli. Ze svého postavení může příjemce osobní údaje jen obdržet, nejsou to však již orgány, které mohou něco vyšetřovat (z praxe můžeme říci, že půjde například o celní či daňové orgány).

PSEUDONYMIZACE

Takzvaný proces skrytí identity, nebo-li zpracování osobních údajů, na základě kterého nelze již konkrétnímu subjektu údajů přiřadit konkrétní informace bez použití dodatečných informací. Dodatečné informace musí být uchovávány odděleně a vztahují se na ně konkrétní organizační a technická opatření.

RELEVANTNÍ A ODŮVODNĚNÁ NÁMITKA

Námitka vůči návrhu rozhodnutí za účelem posouzení, zda došlo k porušení tohoto nařízení, nebo zda je zamýšlený úkon v souvislosti se správcem či zpracovatelem v souladu s tímto nařízením, která jasně dokazuje významnost rizik vyplývajících z návrhu rozhodnutí, pokud jde o základní práva a svobody subjektů údajů, případně volný pohyb osobních údajů v rámci Unie.

SOUHLAS

Svobodný, informovaný, konkrétní a jednoznačný projev kladné vůle, kterým subjekt údajů dává potvrzení či svolení ke zpracování svých osobních údajů. Souhlas musí být udělen aktivně, což znamená, že za souhlas subjektu už nebude moc býti považována nečinnost subjektu údajů nebo předvyplněné zaškrtávací pole. Změna bude muset proběhnout i v oblasti zpracování identifikátorů cookies (pokud se skrze ně zpracovávají osobní údaje), v jejich případě už nebude možné odvozovat souhlas pouze z navštívení webové stránky bez aktivního vyjádření souhlasu.

SUBJEKT ÚDAJŮ

Každá fyzická osoba, k níž se vztahují osobní údaje. Jedná se nejen o občany EU, ale také všechny osoby, které se na prostoru EU nacházejí či pohybují.

SPRÁVCE

Jak fyzická, tak právnická osoba, která provádí zpracování osobních údajů a je za toto zpracování plně odpovědná (a to i v případě, že pro ní data zpracovává někdo jiný). Plnou odpovědnost za zpracování a nakládání s osobními údaji má vždy správce. Správce dále určuje účely a prostředky zpracování.

TŘETÍ STRANA

Jakýkoliv subjekt, který má přístup k osobním údajům subjektu údajů a má oprávnění k jejich zpracování, a není správcem, zpracovatelem, ani osobou podléhající správci či zpracovateli.

ZÁSTUPCE

Jakákoliv FO nebo PO, která je písemně určena k tomu, aby zastupovala správce nebo zpracovatele v jeho činnostech.

ZÁVAZNÁ PODNIKOVÁ PRAVIDLA

Koncepce ochrany osobních údajů, která je prosazována správcem či zpracovatelem ve všech podnicích se stejnou hospodářskou činností, ve kterých dochází ke zpracování dat.

ZPRACOVATEL

Jakýkoliv subjekt (tedy FO i PO), který nějakým způsobem zpracovává a nakládá s daty subjektu údajů místo správce nebo pro správce.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakákoliv činnost nebo soubor činností, které jsou s osobními daty prováděny za určitým cílem, bez ohledu na způsob zpracování (může se tak jednat například o shromažďování údajů, jejich ukládání či přenos na určité nosiče, jejich úprava, vyhledávání, používání, zveřejňování, blokování a další).